top of page
  • Petter Løken

Slik kutter du den tekniske gjelden i bedriften din

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på Azets.no 21. februar 2020


For enkelte bedrifter kan teknisk gjeld være like alvorlig som å være gjeldstynget i tradisjonell forstand. Mye teknisk gjeld hindrer innovasjon og bremser konkurransekraften – i verste fall kan det føre til konkurs. Vi viser deg hvordan du kutter gjelden i din bedrift.

Nesten alle virksomheter har teknisk gjeld. Det er ikke noe galt i seg selv. Som med annen gjeld, kan også teknisk gjeld gi bedriften viktige konkurransefortrinn og sørge for at ny teknologi raskt kan komme til markedet. Men for mye teknisk gjeld kan også hemme bedriften, og i verste fall føre til konkurs.


Hva er egentlig teknisk gjeld?

Begrepet «teknisk gjeld» ble først introdusert av Ward Cunningham på begynnelsen av 1990-tallet. Han brukte metaforen til å forklare ikke-tekniske investorer hvorfor det var nødvendig å bruke tid og penger på å vedlikeholde koden i et dataprogram etter lansering.


Cunningham sammenliknet dette med et banklån. Et lån kan gi bedriften handlekraft til å respondere på det markedet og kunder etterspør. Ulempen med lån er naturligvis at det må betales tilbake en gang i fremtiden – med renter. Slik er det også med teknisk gjeld. Alt arbeidet som går med til å holde kodens «indre» struktur oppdatert kan ses som en rente på den tekniske gjelden.


Blir vedlikeholdsarbeidet for stort eller effektiviteten av dataprogrammet for liten i forhold til andre dataprogrammer, vokser den tekniske gjelden og blir tyngende for virksomheten.


Cunningham var programmerer og brukte teknisk gjeld som begrep for sitt eget fagfelt, programvareutvikling. Men begrepet er like aktuelt på andre IT områder inkludert infrastruktur, arkitektur, integrasjon og prosesser.


Teknisk gjeld er alt det uferdige, unødvendig kompliserte og de utdaterte løsningene som hindrer forretningen i å utvikle seg. Teknisk gjeld er typisk preget av døende teknologi, svak datakvalitet, programvare som ikke støttes lengre, ustabilitet og få integrasjonsmuligheter.


Et av de største problemene med teknisk gjeld er at det ofte er dyrt og tidkrevende å få på plass løsninger som gjør at man greier å respondere på markeds- og kundebehov. Det er både økonomiske og tekniske utfordringer knyttet til dette. Økt teknisk gjeld gjør også selskapet mer avhengig av enkeltpersoner og/eller leverandørers innsikt og kvalifikasjoner.


Et typisk eksempel på teknisk gjeld kan f.eks. være hvis bedriften din har et system, eller systemer, som er komplisert og tregt å bruke og som inneholder kritiske eller viktige data som bare er tilgjengelig i dette systemet. Høres det kjent ut? Hvis det i tillegg ikke enkelt kan integreres mot andre systemer, så har dere sannsynligvis allerede betydelig teknisk gjeld.


Det er viktig å få en oversikt på hvor stor den tekniske gjelden faktisk er og foreta en realistisk kost/nytte vurdering på hva det vil innebære å betale ned denne gjelden i fremtiden.


Slik kutter du din tekniske gjeld

Skal du kutte i den tekniske gjelden, så er det i hovedsak to tilnærminger som gjelder:


1. Fiks systemet som er opprinnelig kilde til teknisk gjeld (bottom-up)

Denne innebærer å identifisere hvilket system, eller systemer, som er den underliggende årsaken til selskapets teknisk gjeld, for deretter å “fikse problemet” i dette systemet/systemene. Dette betyr at dere gjør en gjennomgang av koden for avdekke omfang og alvorlighetsgrad, etterfulgt av kostnads- og risikovurdering ved fortsatt bruk av nåværende system(er). Til slutt utarbeides et estimat på hvor stor nedbetalingen av denne tekniske gjelden er, i form av tid og ressurser.


2. Endre IT-løsning helt eller delvis (top-down)

Den andre tilnærmingen er mer overordnet, og tar utgangspunkt i hele IT-løsningen. Selv om den underliggende årsaken til teknisk gjeld ofte er kjent og som regel kan knyttes til et konkret system, så er utgangspunktet her å se om det kan aktuelle systemet kan byttes ut, helt eller delvis, med et annet system eller som en del av en annen løsning. Hypotesen er at det er som regel bedre og billigere å bytte enn å “rekode” et aldrende system som allerede har en økende teknisk gjeld.


Hvis den tekniske gjelden er betydelig, så kan en slik top-down tilnærming uansett være den eneste farbare veien. Den tekniske gjelden er allerede for stor til at “kodefiksing” vil være aktuelt da dette svært sannsynlig vil bety for høye kostnader og økt risiko.


Skyløsninger og teknisk gjeld

Noen mener at dersom du skal redusere teknisk gjeld så må man enten oppgradere de gamle systemene (herunder også “fikse koden”) eller ta i bruk skytjenester. Dette siste kan være litt misvisende siden skytjenester kan være flere ting. For hva betyr det egentlig å “ta i bruk skytjenester”?


Noen skyløsninger er infrastrukturbaserte, såkalt IaaS (Infrastructure as a Service). Hvis du har en gammel applikasjon, som også er den underliggende årsaken til teknisk gjeld i bedriften, så har det trolig liten effekt å flytte denne “ut i skyen” slik at den kjører på en mer moderne, skybasert IT-infrastruktur. Selve applikasjonen vil være som før, med den samme “innmaten”.


Men dersom applikasjonen faktisk er skybasert, såkalt SaaS (Software as a Service), så betyr dette at applikasjonsleverandøren drifter denne og tar ansvar for at applikasjonen alltid er oppdatert. Da vil også den tekniske gjelden i utgangspunktet være redusert siden applikasjonen til enhver tid blir oppgradert av applikasjonsleverandøren. De vil sørge for at dere alltid kjører på siste versjon, og ikke du.


Men de fleste virksomheter har IT-løsninger som består av mer enn bare en applikasjon. Dessuten er ikke alle applikasjoner i IT-løsningen skybaserte heller, de fleste har en kombinasjonsløsning hvor noen applikasjoner er skybaserte mens andre fortsatt driftes på en lokal server i egen regi eller hos en IT-driftsleverandør i Norge. Dessuten vil det være integrasjonsbehov mellom de forskjellige applikasjonene, både for de som er i skyen og de som ikke er det.


Alt dette kan i utgangspunktet medvirke til økt teknisk gjeld, så det er fortsatt mye å passe på.


5 tips for å kutte teknisk gjeld i bedriften din

I Azets bistår vi mange virksomheter med å redusere den tekniske gjelden. Våre kunder er naturligvis forskjellige, og har ulike behov, men det er likevel noen fellestrekk. Her er en oppsummering av de viktigste:


1. IT-strategi og teknisk gjeld

Vi opplever at en del kunder ikke alltid har tatt innover seg hvordan teknisk gjeld kan påvirke forretningen på kort og lang sikt. Alle virksomheter har en viss grad av teknisk gjeld. Det er viktig at dette inngår og tydeliggjøres i IT-strategien med en plan på hvordan denne gjelden skal betjenes over tid.


2. Top-down tilnærming funker best

Vår erfaring er at en top-down tilnærming som regel fungerer best. Dersom den tekniske gjelden er moderat eller betydelig, så vil dette også være den rimeligste tilnærmingen. En top-down analyse skal tydeliggjøre hvordan teknisk gjeld kan påvirke forretningen og hvor stor risiko dette kan utgjøre på kort og lengre sikt.


3. Kartlegg IT-situasjonen

En uavhengig IT-kartlegging i virksomheten gir et godt bilde av hele IT-løsningen og hvordan den tekniske gjelden påvirker nåsituasjonen. Dette gir et bedre grunnlag for å avklare hvor stor den tekniske gjelden faktisk er, hvilket system/systemer som er berørt og hvordan forretningen vil bli påvirket hvis den tekniske gjelden ikke blir håndtert.


4. Identifiser de lavthengende fruktene tidlig

Vi opplever at noen kunder har store ambisjoner med å redusere den tekniske gjelden så raskt som mulig når de får bedre innsikt i hvordan gjelden faktisk påvirker forretningen. Det har vi naturligvis forståelse for. Det kan være frustrerende å konstatere hvordan gamle utdaterte IT-systemer og løsninger ikke henger med når behovet for omstilling treffer.


Men dersom den tekniske gjelden allerede er stor, så vil det ta tid og til dels store ressurser å redusere gjelden så det monner. Da er det spesielt viktig å identifisere gevinster som kan realiseres så tidlig som mulig, hvilke lavthengende frukter som kan plukkes på kort sikt.


En redusering av den tekniske gjelden ved å gradvis isolere det store gjeldsproblemet i mindre deler kan også være en viktig del av bedriftens IT-strategi. Det kan frigjøre tid og ressurser i organisasjonen som kan forenkle arbeidet med større effektiviseringsprosjekter senere. Å realisere mindre, kortsiktige gevinster kan også være positivt for organisasjonen og de involverte, gi en bedre mestringsfølelse.


5. Legg en realistisk plan (hva, hvem, hvordan, når)

Teknisk gjeld kan som sagt være positivt. Det kan gi bedriften viktige konkurransefortrinn og sørge for at ny teknologi raskt kan komme til markedet. Som regel er det ikke selve gjelden som er problemet, det er hvordan gjelden blir håndtert. En realistisk plan for å håndtere den tekniske gjelden blir viktig. Hva som må gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal gjøres.


I vanskelige tider er innovasjonspresset og behovet for omstilling ekstra krevende. Da er det fristende å ta snarveier som på sikt vil skape problemer i form av økt teknisk gjeld.

Comments


bottom of page